Autor - Polityka prywatności  (Przeczytany 10811 razy)

Offline  macrob

  • Administrator
  • *
  • Wiadomości: 11998
  • Podziękowań: 43
    • Zobacz profil
Polityka prywatności
« Lutego 09, 2019, 21:11:20 »
I.   Ochrona adresów e-mail

Żaden adres e-mail użyty w celu rejestracji dostępu do witryn w domenie Brzytwa.org nie będzie przekazany podmiotom trzecim.

II.   Ochrona danych osobowych

Powierzone dane osobowe w postaci adresu email i IP, są przetwarzane tylko w zakresie funkcjonowania forum Brzytwa.org.

Podmiotom trzecim nigdy nie są przekazywane dane dotyczące konkretnych, identyfikowalnych użytkowników.

1.       Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2.       Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na Forum, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika  Forum. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres email, IP. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na forum i pełnego korzystania z forum. Kontakt do administratora przez PW.
3.       Użytkownik może także dobrowolnie podać oznaczenie płci, bądź lokalizacji, te dane jednak nie są wymagane do korzystania z Forum.

III. Logi serwera

Korzystanie z Forum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest Forum. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to m.in adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi Forum i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

IV. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników:

Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj.

1.       W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),
2.       W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

V. Okres Przechowywania danych Użytkowników

Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

1.      Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
2.      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej  i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 
VI. Udostępnianie danych osobowych użytkowników

1.       Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione.
2.       Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym nazwę użytkownika widoczne są także dla innych użytkowników forum.
3.       Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.
4.       Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: Home.pl) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 
VII. Uprawnienia użytkowników

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1.       prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
3.       prawo do przenoszenia danych,
4.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
5.       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników.

IX.  Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

X. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Created with YAGAM | SMFPacks.com © 2010